Stichting Community Muona Malawi

Stichting Community Muona Malawi

Verbetering van de levensomstandigheden in de dorpsgemeenschap Muona. Dit is het doel van Stichting Community Muona en haar locale partner Muona Foundation. Gezamenlijk richten de twee stichtingen zich o.a. op de gebieden onderwijs, landbouw en microkredieten.


Het bestuur bestaat uit de volgende personen die dit werk vrijwillig doen. Ze hebben recht op jaarlijks 1500 euro vrijwilligersvergoeding. In het bestuur is bepaald dat ze hier volledig afstand van doen en het aanmerken als schenking aan de stichting. Ook reis- en verblijfskosten bij bezoeken aan de projecten zijn volledig voor eigen rekening:
Peter Cuppen: Voorzitter
Marjo Cuppen: Secretaris
Corina Brand: Penningmeester
Cor Brand: Notulist

Hoe gaan we te werk:
Onze zusterstichting (MUONA FOUNDATION) in Malawi geeft aan waar de hulpbehoeftes liggen. Middels een uitgebreid projectplan wordt dit ons, SCMM (Stichting Community Muona Malawi) ter hand gesteld. SCMM bestudeert en valideert deze projectaanvragen. De financiële mogelijkheden worden onderzocht en er wordt een plan de campagne gemaakt hoe het een en ander gefinancierd zou kunnen worden. Van de uitkomst van de validatie wordt onze zusterstichting op de hoogte gebracht. Alvorens overgegaan wordt tot verstrekking van de goedkeuring wordt allereerst een haalbaarheidsanalyse gedaan. (m.a.w. vinden we voor zo’n project voldoende financiële middelen bij potentiële sponsors)
Sponsorgelden worden geworven en gestort op de bankrekening van SCMM welke door de penningmeester van de stichting wordt beheerd. Op het moment dat voldoende geld is bijeengebracht om een project te kunnen starten worden deze financiële middelen overgemaakt naar de rekening van onze zusterstichting MUONA FOUNDATION onder vermelding van het betreffende project of direct naar het project. Vanuit MUONA FOUNDATION wordt gerapporteerd en geconfirmeerd welke bedragen aan welk project zijn uitgegeven.
Ook rapporteert Muona Foundation bij het afsluiten of beeindigen van een project de behaalde resultaten. De resultaten worden via nieuwsbrief, email of website gecommuniceerd naar onze sponsors.
Beleidsplan Stichting Community Muona Malawi: klik hier

Reacties zijn gesloten.