BELEIDSPLAN STICHTING TRINITY MALAWI (2014 t/m 2019).

Ontstaan

De Stichting Trinity Malawi is opgericht op 29 december 1992 en is bestuurlijk actief vanuit Tegelen (gemeente Venlo). De stichting werd opgericht door de Congregatie van de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid, de grondleggers van het plattelandsziekenhuis “Trinity Hospital” in het Nsanje district in Malawi en Peter Cuppen, een Nederlandse arts, die vanuit dit ziekenhuis een breed programma voor preventieve en basisgezondheidszorg in de omliggende dorpen had opgezet.
Nsanje district is één van de 30 districten in Malawi, gelegen in Afrika beneden de Sahara, de regio, die het zwaarst getroffen is door de AIDS pandemie. De levensverwachting is o.a. hierdoor gedaald van 65 naar 38 jaar.
Trinity Hospital is een R.K. ziekenhuis, gelegen in het noorden van Nsanje district in de Lower Shire Valley, waar de temperatuur kan oplopen tot 40 graden Celsius. De bevolking heeft veel profijt van de Shire rivier als belangrijke waterbron voor de huishouding en in sociaal economisch  opzicht.
Het verzorgingsgebied van Trinity Hospital grenst aan Mozambique en de districten Thyolo en Chikwawa. Het ziekenhuis functioneert hier als verwijscentrum  voor de gezondheidscentra. Het verzorgt dus veel mensen uit dit gebied dat een populatie heeft van 194.501 inwoners met 9 Traditionele Autoriteiten ,56 dorpshoofden en meer dan 450 dorpen. Ongeveer 72% van de bevolking is analfabeet.
Geschat wordt, dat het ziekenhuis service verleent aan ongeveer 90.000 mensen. De hulpverlening van omvat zowel preventieve als curatieve zorg. Specifieke zorg wordt verleend aan moeders voor, tijdens en na de geboorte van hun kind.
Het ziekenhuis heeft vijf curatieve afdelingen waaraan het Moeder en Kind Gezondheids- Programma van PHC is verbonden en één sectie preventie, onder verantwoordelijkheid van het PHC team, dat zowel in het ziekenhuis  zelf als in de omringende gemeenschappen, een uitgebreid moeder en kind zorgprogramma aanbiedt, met een duidelijke focus op preventie.

Doelstelling

Stichting Trinity Malawi heeft als algemene doelstelling, het garanderen van de continuïteit van het hoofdzakelijk preventieve Primary Health Care – programma (Basisgezondheidszorg Programma) in het adherentiegebied van Trinity Hospital.

Activiteiten die worden gefinancierd:

Het Primary Health Care – programma wordt uitgevoerd door een team van 7 gezondheidswerkers in samenwerking met verpleegkundigen en veel getrainde vrijwilligers in de omringende dorpen. Met een auto , 2 brommers en fietsen als vervoersmiddelen, dragen zij zorg voor de volgende activiteiten buiten het ziekenhuis;

 • consultatiebureau voor kinderen tot 5 jaar,(groeimonitor, vaccinatie, gezondheidsvoorlichting en opvoeding),
 • training van en samenwerking met traditionele vroedvrouwen ten behoeve van de verspreiding van gezondheidsvoorlichting en de verwijzing van kwetsbare zwangere vrouwen naar het ziekenhuis, om moedersterfte en neonatale sterfte te reduceren.
 • Voedingsvoorlichting en opvang van ernstig ondervoede kinderen en hun verzorgers op de voedingsrehabilitatie afdeling voor ernstig ondervoede kinderen op het ziekenhuisterrein, voorlichting van de verzorg(st)ers over gezonde voeding en supplementaire voedselvoorziening
 • Ambulante geestelijke gezondheidszorg
 • training van en samenwerking met vrijwillige thuiszorg (Home Based Care, ofwel mantelzorg voor AIDS patiënten en ander chronisch zieken of gehandicapten)
 • aidsvoorlichting en uitvoering van HIV – tests en counseling
 • mobiele epilepsiekliniek

Bovenop de structureel aanvullende financiering van deze activiteiten, draagt de stichting bij aan de financiering van eenmalige projecten, zoals de aanschaf van vervoersmiddelen, de bouw van een afdak voor een mobiele kliniek, voedselhulp tijdens hongersnood en andere  voorzieningen.

Financiering:

De lokale financiering van de preventieve activiteiten vanuit de overheid, lokale en internationale organisaties is onzeker. Stichting Trinity Malawi zorgt structureel voor de aanvullende financiering van dit programma. Zij is speciaal in het leven geroepen om de continuïteit van dit veel omvattende en degelijke programma te waarborgen.
De financiering van de preventieve zorg staat grotendeels los van de financiering van de “curatieve tak”van Trinity Hospital. Financiering van het Hospital vindt deels plaats door de congregatie van de zusters van de Goddelijke Voorzienigheid en deels door de overheid.
In de praktijk blijkt het niet altijd wenselijk om een pure scheiding tussen curatieve en preventieve gezondheidszorg te maken. Ondersteunen van de curatieve zorg is soms nodig om het vertrouwen in het nut van de preventieve activiteiten te kunnen consolideren.
Stichting Trinity is voor haar middelen geheel afhankelijk van donaties van particulieren.

Fondsenwerving:

Twee maal per jaar informeren we onze donateurs middels een nieuwsbrief over de gang van zaken in Malawi en vragen daarin om financiële ondersteuning.
Schenken middels notariële akte behoort daarbij tot de mogelijkheden. De komende jaren zullen we dit meer onder de aandacht gaan brengen.
Ook vragen we mensen, die iets te vieren hebben aan onze stichting voor Malawi te denken.
Regelmatig ontvangen we op aanvraag bedragen van enkele liefdadigheidsinstellingen. Soms zijn deze gekoppeld aan een special project.
Om onze Stichting in bredere kring bekend te maken onderhouden we een website.

Beheer en besteding fondsen en vermogen:

De penningmeester beheert de fondsen en het vermogen in overleg met het bestuur. Zij maakt overzichten van de inkomsten en uitgaven. Twee maal per jaar legt zij verantwoording af in de bestuursvergaderingen.
Tijdens de jaarvergadering (meestal in februari) wordt het financieel jaarverslag ter goedkeuring aan het bestuur aangeboden. Na goedkeuring wordt decharge verleend door ondertekening  door voorzitter en secretaris.
Om financieel risico te verminderen maken we gebruik van 2 banken n.l. de ING-Bank en de Triodos Bank. Onze Stichting beoogt geen winstoogmerk.

Liquiditatiesaldo:

Bij opheffing van de stichting zal een batig liquidatiesaldo worden besteed ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. (artikel 1a lid  1h van de Uitvoeringsregeling AWR).

Samenwerking met andere stichtingen:

Stichting Trinity Malawi werkt samen met Stichting Community Muona/Malawi. Ook deze stichting heeft de ANBI-status. Door intensieve samenwerking trachten we tot een win-win situatie te komen, zowel voor het doelgebied Muona als voor de stichtingen zelf.

De samenwerking wordt op diverse gebieden vorm gegeven:

 • Kanaliseren van aanvragen vanuit Trinity Hospital / Muona / Malawi.
 • Elkaar informeren na werkbezoeken in doelgebied Muona.
 • Delen knowhow inzake pr – activiteiten en subsidiemogelijkheden.
 • Ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsinitiatieven op basis van lokale vragen.

Bestuursleden:

Dhr. P.C.A,F. Cuppen (voorzitter)
Schepen de Greefflaan 5
5673 BD, Nuenen

Mevr. G.P. de Graaff (penningmeester)
Kenzenstraat 27
5935 BA,  Steyl.

Mevr. Willemien de Wolde (secretaris)                                                                                                                      Sparrenlaan 2                                                                                                                                                                    8191 PZ,  Heerde

Sinds september 2017 is het postadres in Nederland het adres van de penningmeester. Hier is voorlopig ook het secretariaat gevestigd.

WEBSITE:

www. Muonamalawi.org

Reacties zijn gesloten.