Nieuwsbrief december 2017

          

 

Tegelen, december 2017.

Geachte Donateur,

De Stichting Trinity Malawi biedt U hierbij de 18de  nieuwsbrief aan.
Hoewel het kalenderjaar nog niet ten einde is, kunnen we zeggen, dat we een zeer bewogen jaar bijna achter ons hebben.
Zoals we u reeds mededeelden ,is vorig jaar Dhr. Theo Mangnus , die per 1-1-2017 het voorzitterschap van ondergetekende zou overnemen,plotseling overleden.
Per 1-1-2017 vertrok Mevrouw Trees Brueren uit het bestuur, waarin zij vanaf de oprichting in 1992 zitting had.
Tot overmaat van ramp overleed op 18 augustus onze zeer gemotiveerde secretaris , Zr. Veronique.
Een hartelijke en gastvrije vrouw, die 11 jaar actief is geweest in Muona als vroedvrouw/verpleegster en als hoofd van de aan Trinity hospital verbonden opleiding voor verpleeg- en verloskundige. Ook was zij jarenlang regionale overste van de zusters van haar congregatie in Malawi. Meer dan 10 jaar was ze na haar terugkeer naar Nederland secretaris van onze Stichting en we deden nooit tevergeefs een beroep op haar.|Voor de bestuursvergaderingen stond de koffie klaar en we konden genieten van haar duidelijke en directe manier van aanpakken. In Malawi had ze geleerd om aan te pakken zonder gezeur! .We missen haar.

Met het heengaan van Zr. Veronique zijn we ook onze vaste vergaderplaats kwijt en het adres van het secretariaat. Het aantal bestuursleden is gedaald naar het minimum aantal van 3.
Inmiddels heeft Mevr. W.de Wolde, die ook drie jaar werkzaam was in Muona, zich bereid verklaard om het bestuur te komen versterken. Het nieuwe adres van het secretariaat ziet u in het briefhoofd: Kenzenstraat 27  5935BA  Steyl. Dit is het adres van onze secretaris/penningmeester Mevr. I.de Graaff.

Een ander probleem is het verzorgen van onze nieuwsbrief:
Deze werd tot nu toe gedrukt bij de Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid , waardoor onze overheadkosten al die jaren vrijwel nihil waren. Daardoor ging er dus geen geld van uw donatie af.  Vanaf 2018 vervalt ook deze manier van werken omdat de zusters geen bijdrage meer kunnen leveren door terugloop van het aantal zusters die deskundig waren. We hebben dan ook besloten om vanaf 2018 slechts een nieuwsbrief te versturen en zoeken intussen naar nieuwe mogelijkheden. Veel informatie kunt u vinden op onze website, die vanaf 1 dec. is vernieuwd.

Een wat vrolijker noot in dit hele verhaal is, dat onze stichting deze maand 25 jaar bestaat!
Zeker een complimentje waard voor onze sponsoren, die dit mogelijk hebben gemaakt.
De realiteit gebied te zeggen, dat dit best lang is voor een stichting van deze soort. Wij zijn u daarvoor dan ook zeer veel dank verschuldigd, hetgeen we hierbij graag doen.
In 2018 zullen we ons gaan bezinnen hoe we verder gaan als stichting. We denken daarbij niet aan opgeven/opheffen. Dus maak gerust uw feestgave over bij dit 25jarig bestaan. Onze dank!

Met vriendelijke groet en u namens het bestuur fijne Feestdagen wensend,
J.J.M. Cootjans  Voorzitter

Bankgegevens:
ING Bank rekeningnr.NL 59 INGB 0688 3012 58  of
Triodos Bank rekeningnr. NL 49 TRIO 0212 1764 71 van Stichting Trinity Malawi Tegelen.

– ANBI Trinity Malawi

Aanvullende informatie betreffende onze ANBI registratie:

Naam: Stichting Trinity Malawi
Fiscaal nummer: 804251824

Contactgegevens:

Kenzenstraat 27,  5935 BA,  Steyl
Email adres: gpdegraaff16@gmail.com  (penningmeester)

Website:  www.muonamalawi.org

Bestuur:

  • Jan Cootjans (voorzitter)
  • Ina de Graaff (penningmeester)
  • Peter Cuppen (secretaris)
  • Willemien de Wolde (lid)

Beleidsplan:

Voor beleidsplan zie document: “Beleidsplan Trinity Malawi”.

Beloningsbeleid:

Doelstelling van de stichting:

Zie hiervoor het hoofdstuk ‘Doelen” in het beleidsplan.

Financiële verantwoording:

Elk kalenderjaar wordt een financieel jaaroverzicht gemaakt dat op de website wordt gepubliceerd

Financiele gegevens 2014: klik hier
Financiele gegevens 2015: klik hier
Financiele gegevens 2016 klik hier

Ons Beleidsplan: klik hier

 

 

– wat kunt u doen

U kunt donateur worden bij de stichting en op deze manier het PHC programma van Trinity  in Malawi ondersteunen. Voor informatie kunt  altijd terecht bij een van de bestuursleden (zie ‘Contact’ of via info@muonamalawi.org .)

Onze stichting heeft de door de belastingdienst aangemerkte officiële ANBI-status waardoor u, onder de daarvoor geldende regels, uw donaties van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting kunt aftrekken. Er geldt een zogenaamde ‘fiscale drempel’ voor het fiscaal aftrekken van donaties. Als u een 5-jarige donatie overeenkomst afsluit, geldt deze drempel niet en kunt u uw volledige donatie fiscaal aftrekken. Wij informeren u hier graag over. Voor verdere informatie zie de contact pagina’s

Voor de Stichting Trinity Malawi kunt U Uw donaties overschrijven naar de volgende banknummers:

                            ING IBAN         NL59INGB0688301258
                            Triodos IBAN   NL49TRIO0212176471

– over ons

Stichting Trinity Malawi:

Preventieve gezondheidszorg in het verzorgingsgebied van Trinity Hospital in Muona, Malawi. Daar staat Stichting Trinity Malawi (STM) voor. Wij doen dit door het basisgezondheidszorg programma (PHC – Primary Health Care) van Trinity Hospital financieel te ondersteunen. Dit preventieve programma wordt uitgevoerd door een team van 7 gezondheidswerkers en ongeveer 80 getrainde vrijwilligers in de gemeenschappen in de verre omgeving van het ziekenhuis. Hoofddoel van STM is het waarborgen van de continuïteit van dit breed opgezette programma dat stevig verankerd is in de locale gemeenschap.

Beleidsplan Stichting Trinity Malawi : klik hier